Čo obsahuje list vlastníctva?

Čo obsahuje list vlastníctva?

Čo obsahuje list vlastníctva?

Čo obsahuje list vlastníctva?

Vlastníctvo nehnuteľnosti je možné nadobudnúť najčastejšie kúpnou zmluvou, darovacou alebo inou, dedením. Avšak pred uzavretím zmluvy je dôležité pozrieť si aktuálny výpis listu vlastníctva. Aktuálny okolkovaný list vlastníctva z príslušného katastrálneho

Je dôležité vedieť čo vlastne je list vlastníctva (LV), čo obsahuje a kde ho vieme získať:

  • je to základný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti; preukazuje sa ním vlastník napr. pri podpisovaní zmlúv či iných právnych úkonoch, pri vybavovaní hypotekárneho úveru, pri nahlásení trvalého pobytu, na stavebnom úrade pri rekonštrukcii a pod.
  • obsahuje informácie o konkrétnej nehnuteľnosti, tvoria ju 3 hlavné časti:
  • časť A - všetky nehnuteľnosti a ich údaje
  • časť B - mená vlastníkov a ich údaje, titul nadobudnutia nehnuteľnosti, poznámky o skutočnostiach s nimi súvisiacimi alebo s právami nehnuteľnosti, spoluvlastnícke podiely, číslo zmeny
  • časť C - tzv. ťarchy; najdôležitejšia časť; informácie o tom, či je nehnuteľnosť zaťažená nejakými záväzkami (záložným právom banky), predkúpnym alebo iným právom, vecným bremenom; ak je táto časť označená "bez zápisu", je isté, že na predmetnej nehnuteľnosti do dňa vydania LV neviaznu žiadne ťarchy
  • je uložený na správe katastra v sídle okresu, v ktorom sa daná nehnuteľnosť nachádza; vyžiadať ho môže každý občan SR za kolkový poplatok, t.j. 8€; pre právne úkony nesmie byť starší ako 3 mesiace

Pri každom a akomkoľvek nadobúdaní nehnuteľnosti si nezabudnite vyžiadať od predávajúceho LV. Informačný výpis LV, ktorý však nie je použiteľný na právne úkony, je dostupný na prezretie na stránke katastrálneho úradu www.katasterportal.sk.

Mgr. Patrik Brnák

realitný maklér BMreality.sk


Uverejnené v pondelok, 09 apríl 2018 v kategórii Blog . Značky kataster, tipy .

BM Reality - Realitná kancelária Levice

Copyright © 2007 - 2024 BM Reality
BM Reality - Realitná Kancelária - Predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností z okresu Levice

Webdesign od DigiSys.sk